LÄHTEET JA TUOTETUT AINEISTOT

AKORDI 2015-10-13. Joint fact-finding, vaihtoehto asiantuntijoiden arvovaltakiistoille [blogi]. Akordi Oy. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://akordi.fi/yleinen/joint-fact-finding-asiantuntijoiden-arvovaltakiistoista-yhteistoiminnalliseen-tiedontuotantoon/


ALA-NIKKOLA, Merja ja SIPILÄ, Jorma 1996. Yksilökohtainen palveluohjaus (Case management) – Uusi ratkaisu palvelujen yhteensovittamisen ikuisiin ongelmiin [verkkojulkaisu]. ResearchGate. [Viitat-tu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.researchgate.net/profile/Jorma_Sipilae/publication/267969827_YKSILOKOHTAINEN_PALVELUOHJAUS_CASE_MANAGEMENT_-_UUSI_RATKAISU_PALVELUJEN_YHTEENSOVITTAMISEN_IKUISIIN_ONGELMIIN/links/54ca9d750cf2c70ce522a874/YKSILOeKOHTAINEN-PALVELUOHJAUS-CASE-MANAGEMENT-UUSI-RATKAISU-PALVELUJEN-YHTEENSOVITTAMISEN-IKUISIIN-ONGELMIIN.pdf


ANDREWS, Clinton J. 2002. Humble Analysis: The Practice of Joint Fact-finding [verkkokirja]. Westport, Englanti: Greenwood Publishing Group. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://books.google.fi/books/about/Humble_Analysis.html?id=4ZdLMaMlVzkC&redir_esc=y


CORE 2019a. Murrosareena [verkkojulkaisu]. Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa-CORE-hanke. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: http://www.collaboration.fi/2019/03/12/murrosareena/


CORE 2019b. Yhteistoiminnallisia käytäntöjä [verkkojulkaisu]. Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa-CORE-hanke. [Vii-tattu 2020-02-18.] Saatavissa: http://www.collaboration.fi/ratkaisut/yhteistoiminnalliset-kaytannot/


CORE 2019-02-11. Kansalaistiede [blogi]. Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa-CORE-hanke. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: http://www.collaboration.fi/2019/02/11/kansalaistiede/


ECSA 2017. Kansalaistieteen kymmenen periaatetta [verkkojulkaisu]. European Citizen Sciense Association. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://ecsa.citizen-science.net/sites/default/files/ecsa_ten_principles_of_cs_finnish.pdf


HELKAMA, Klaus, MYLLYNIEMI, Rauni, LEIBKIND, Karmela, RUUSUVUORI, Johanna, LÖNNQVIST, Jan-Erik, HANKONEN, Nelli, RENVIK, Tuuli Anna, JASINSKAJA-LAHTI, Inga ja LIPPONEN, Jukka 2020. Johdatus sosiaalipsykologiaan [verkkokirja]. Helsinki: Edita. 11. uudistettu painos. [Viitattu 2020-09-15.] Saatavissa: https://www.ellibslibrary.com/book/978-951-37-7798-2


HELMINEN, Jari 2017. Yhdessä tekeminen monialaisuuden ja moniammatillisuuden syventäjänä. Julkaisussa: HELMINEN, Jari (toim.) Asiakkaan moniammatillinen ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Helsinki: Edita, 14–31.


HELMINEN, Pirjo 2015. Sosiaaliohjaus. Julkaisussa: NÄKKI, Pirjo ja SAYED, Terttu (toim.) Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita, 25–42. 


HIETAPAKKA, Laura, TIIRINKI, Hanna ja SINERVO, Timo 2020. Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa Suomessa. Julkaisussa: KOIVISTO, Juha ja TIIRINKI, Hanna (toim.) Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38 [verkkojulkaisu]. Valtioneuvoston kanslia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PAPATA-hanke, 41-59. [Viitattu 2020-10-14.] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf?sequence=4&isAllowed=y. 


HIRSJÄRVI, Sirkka, REMES, Pirkko ja SAJAVAARA, Paula 2014. Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki: Tammi.


HÄNNINEN, Kaija 2007. Palveluohjaus, asiakaslähtöisiä palveluja vauvasta vaariin [verkkojulkaisu]. Stakesin raportteja 20/2007. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, STAKES. [Viitattu 2020-02-18] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75697/R20-2007-VERKKO.pdf?sequence=1&isAllowed=y


INNOKYLÄ s.a. Aivoriihi-menetelmä [verkkojulkaisu]. Kuntaliitto, THL, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, STM. [Viitattu 2020-07-15.] Saatavissa: https://innokyla.fi/fi/tyokalut/aivoriihi


KANANOJA, Aulikki 2019-05-28. Ylisosiaalineuvos. Palveluohjaus hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. [PowerPoint-esitys.] Suomen Palveluohjaus Ry: Palveluohjaus - Asiakkaan vai palvelujen asialla? -seminaari (Keusote yhteistyö). [Viitattu 2020-02-20.] Saatavissa: https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/materiaaleja/spo-n-tapahtumat/ 


KAPIAINEN, Satu, SEPPÄLÄ, Timo T., HÄKKINEN, Unto, LAUHARANTA, Jorma, ROINE, Risto P. ja KORPPI-TOMMOLA, Marja 2010. Pääkaupunkiseudun erittäin kalliit potilaat. 3/2010 [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helsinki: Yliopistopaino. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80171/8645f919-c88b-4272-af87-b8fe7cd59152.pdf?sequence=1&isAllowed=y


KOIVISTO, Juha ja TIIRINKI, Hanna (toim.) 2020a. Monialaisen palvelutarpeen tunnistaminen sosiaali-, terveys- ja työvoimapalveluissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:38 [verkkojulkaisu]. Valtioneuvoston kanslia, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, PAPATA-hanke. [Viitattu 2020-10-14.] Saatavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/VNTEAS_2020_38.pdf?sequence=4&isAllowed=y


KOIVISTO, Juha ja TIIRINKI, Hanna (toim.) 2020b. Monialaisten palvelutarpeiden tunnistamisen ja ennakoinnin toimintamallit ja työkalut -väliraportti. Työpaperi 4/2020 [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Helsinki. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y


KOKKONEN, Tiina ja LEHIKOINEN, Susanna 2018. Palveluohjauksen oikea-aikaisuus mielenterveyskuntoutuksessa, kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Kuntoutuksen ohjaajan (AMK) tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. [Viitattu 2020-06-06.] Saatavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/146651/Kokkonen_Tiina_Lehikoinen_Susanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y


KOPONEN, Jarmo 2017. Enemmän kuin personal trainer – Sote voisi hyötyä ruotsalaistyylisestä palveluohjauksesta [verkkojulkaisu]. Yle uutiset. [Viitattu 2020-06-06.] Saatavissa: https://yle.fi/uutiset/3-9526424


KUNTALAKI. L 10.4.2015/410. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2020-06-06]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410 


LAINE, Heidi 2018. Vastuullinen kansalaistiede [verkkojulkaisu]. Vastuullinen tiede- Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa-sivusto. [Viitattu 2020-07-20.] Saatavissa: https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/vastuullinen-kansalaistiede


LESKELÄ, Riikka-Leena, KOMSSI, Vesa, SANDSTRÖM, Saana, PIKKUJÄMSÄ, Sirkku, HAVERINEN, an-na, OLLI, Sirkka-Liisa ja YLITALO-KATAJISTO, Kirsi 2013. Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät asukkaat Oulussa. Lääkärilehti [digilehti] 48/2013 vsk 68, 3163-3169. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://docplayer.fi/3294713-Paljon-sosiaali-ja-terveyspalveluja-kayttavat-asukkaat-oulussa.html


MATSUURA, Masahiro ja SCHENK, Todd 2017. Introduction: The theory and practice of joint fact-finding. Julkaisussa: MATSUURA, Masahiro ja SCHENK, Todd. Joint Fact-Finding in Urban Planning and Environmental Disputes [verkkokirja]. New York: Routledge, 1-13. [Viitattu 2020-09-15.] Saatavissa: https://books.google.fi/books?hl=fi&lr=&id=Mi0lDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%09Joint+Fact-Fin-ding+in+Urban+Planning+and+Environmental+Disputes&ots=XKgXn30om9&sig=2tkuk2OzhHsV2DMZasR3t8eVHKc&redir_esc=y#v=onepage&q=Joint%20Fact-Finding%20in%20Urban%20Planning%20and%20Environmental%20Disputes&f=false


MÄKINEN, Olli 2006. Tutkimusetiikan abc. Helsinki: Tammi.


ORME, Joan ja GLASTONBURY, Bryan 1993. Case management: Tasks and workloads. Basingstoke Englanti: MacMillan.


PELTOLA, Taru 2018-06-07. Luonnonvarapolitiikan erikoistutkija. Kansalaistieteen yhteiskunnallinen muutospotentiaali [Youtube-video]. Suomen Ympäristökeskus. YouTube-videopalvelu. [Viitattu 2020-06-06.] Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=I12q2Pg9CIY


ROSE, Stephen M. ja BLACK, Bruce. L. 1985. Advocacy and empowerment. Mental Health Care in the Community. London, Englanti: Routledge.


SAARANEN-KAUPPINEN, Anita ja PUUSNIEKKA, Anna 2009a. KvaliMOTV - menetelmäopetuksen tieto-varanto [verkkokirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. [Viitattu 2020-01-23.] Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/fi/tietoarkisto/julkaisut/kvalimotv.pdf


SAARANEN-KAUPPINEN, Anita ja PUUSNIEKKA, Anna 2009b. Mitä laadullinen tutkimus on: lyhyt oppimäärä. KvaliMOTV - menetelmäopetuksen tieto-varanto [verkkokirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto. [Viitattu 2020-01-23.] Saatavissa: https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L1_2.html


SALMINEN, Merja 2013. Ikääntyneiden palveluohjaus kansallisilla ja paikallisilla kehittämispoluilla. Julkaisussa: AUTIO, Tiina. Kanta-Hämeen Pitsi (palveluja ja itsenäistä arkea ikäihmisille) –hanke 2011–2013. Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma taustoista ja käytännöistä [verkkokirja]. Väli-Suomen Ikäkaste II –hanke. Hämeenlinnan kaupunki, 9–13. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf


SAYED, Terttu 2015. Ohjaus keskusteluun perustuvana menetelmänä. Julkaisussa: NÄKKI, Pirjo ja SAYED, Terttu (toim.) Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla. Helsinki: Edita, 8–23.


SOCIALSTYRELSEN 2008. A New Profession is Born – Personligt ombud, PO [verkkojulkaisu]. So-cialstyrelsen. [Viitattu 2020-06-06.] Saatavissa: http://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/A%20New%20Proffession%20is%20Born.pdf 


SOCIALSTYRELSEN 2020. Statsbidrag till kommuner som har inrättat verksamhet med Personligt om-bud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning. Meddelandeblad Nr 5/2020, 2020-6-6849 [verkkojulkaisu]. Socialstyrelsen. [Viitattu 2020-07-06.] Saatavissa: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2020-6-6849.pdf


SOSIAALIHUOLTOLAKI. 30.12.2014/1301. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2020-06-06]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301


SOTETIE -HANKE 2020. Tiekartta sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen toteuttamiseen [verkkojulkaisu]. Savonia-ammattikorkeakoulu, SOTETIE-hanke. [Viitattu 2020-07-05.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sotetie/yhteystiedot-ja-toimijat/


SOTETIE 2020-05-13. Mistä puhutaan, kun puhutaan asiakas- ja palveluohjauksesta? [blogi]. Savonia-ammattikorkeakoulu, SOTETIE-hanke. [Viitattu 2020-08-08.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/13/mista-puhutaan-kun-puhutaan-asiakas-ja-palveluohjauksesta/ 


SOTETIE 2020-05-26. Sosiaali- ja terveysalan ehdotuksia erikoistumiskoulutuksiksi [blogi]. Savonia-ammattikorkeakoulu, SOTETIE-hanke. [Viitattu 2020-07-05.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/05/26/sosiaali-ja-terveysalan-ehdotuksia-erikoistumiskoulutuksiksi/ 


SOTETIE 2020-06-16a. Sosiaali- ja terveysalan yhteisen osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksilla [blogi]. Savonia-ammattikorkeakoulu, SOTETIE-hanke. [Viitattu 2020-07-05.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/06/16/sosiaali-ja-terveysalan-yhteisen-osaamisen-kehittaminen-lisa-taydennys-ja-erikoistumiskoulutuksilla/


SOTETIE 2020-06-16b. Terveysalan osaamisen kehittäminen lisä-, täydennys- ja erikoistumiskoulutusten keinoin [blogi]. Savonia-ammattikorkeakoulu, SOTETIE-hanke. [Viitattu 2020-07-05.] Saatavissa: https://blogi.savonia.fi/sotetie/2020/06/16/terveysalan-osaamisen-kehittaminen-lisa-taydennys-ja-erikoistumiskoulutusten-keinoin/


SUOMEN PALVELUOHJAUSYHDISTYS RY 2020a. Mihin palveluohjausta tarvitaan? [verkkojulkaisu]. Suomen Palveluohjaus ry. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/mihin-palveluohjausta-tarvitaan/


SUOMEN PALVELUOHJAUSYHDISTYS RY 2020b. Mitä on palveluohjaus? [verkkojulkaisu]. Suomen Palveluohjaus ry. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/


SUOMEN PALVELUOHJAUSYHDISTYS RY 2020c. Palveluohjauksen työtavat [verkkojulkaisu]. Suomen Palveluohjaus ry. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/palveluohjauksen-tyotavat/


SUOMEN PALVELUOHJAUSYHDISTYS RY 2020-05-27. Palveluohjaus ja arkiohjaus [verkkoluento-tilaisuus]. Suomen Palveluohjaus yhdistys Ry. [Viitattu 2020-09-01.]


STM 2019. Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden arviointi. Viiden kärkihankkeen yhteinen arviointi [verkkojulkaisu]. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:36. Sosiaali- ja terveysministeriö. [Viitattu 2020-03-15.] Saatavissa: https://stm.fi/hankkeet/hallituksen-karkihankkeet-2016-2018


STM 2020a. Terveyden edistämisen lainsäädäntö [verkkojulkaisu]. Sosiaali- ja terveysministeriö. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://stm.fi/hyvinvoinnin-edistaminen/lainsaadanto


STM 2020b. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen [verkkojulkaisu]. Sosiaali- ja terveysministeriö. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://stm.fi/hyvinvoinnin-edistaminen 


STM 2020c. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022, Ohjelma ja hankeopas [verkkojulkaisu]. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:3. Sosiaali- ja terveysministeriö. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162004/STM_2020_3_j.pdf?sequence=1&isAllowed=y


SUOMINEN, Sauli 2019a. Haastattelu palveluohjauksesta 17.6.2019 [äänitiedosto]. Suomen Palveluoh-jaus Ry. [Viitattu 2020-02-18.] Saatavissa: https://drive.google.com/file/d/18m4GW_OfkN9myK9LryBC6kmpHQs5qAKI/view


SUOMINEN, Sauli 2019b. Palveluohjaaja pitää langat käsissään. Lääkärilehti [digilehti] 23/2019 vsk 74, 1515-1521. Suomen Palveluohjaus ry. [Viitattu 2020-03-21.] Saatavissa: https://bin.yhdistysavain.fi/1594782/Zp3NiEQK8QtQI7DRCVzw0TRbyT/Palveluohjaus_L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rilehti_2019.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTk0NzgyL1pwM05pRVFLOFF0UUk3RFJDVnp3MFRSYnlUL1BhbHZlbHVvaGphdXNfTCVDMyVBNCVDMyVBNGslQzMlQTRyaWxlaHRpXzIwMTkucGRmIiwibWFya0FzUHVibGljIjp0cnVlLCJpYXQiOjE1OTQ3OTI1OTksImV4cCI6MTU5NDc5Mjg5OX0.1DUP0UvZ-jDNrriByL5Day23l3-FFAhGUi5kSkV8veE


SUOMINEN, Sauli ja TUOMINEN, Merja 2007. Palveluohjaus, portti itsenäiseen elämään. Helsinki: Profami.


TERVEYDENHUOLTOLAKI. 30.12.2010/1326. Finlex. Lainsäädäntö. [Viitattu 2020-06-06]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326


TIETEEN TERMIPANKKI 2019. Kansalaistieteen määritelmä [verkkojulkaisu]. Tieteen kansallinen termipankki (TTP). [Viitattu 2020-07-15.] Saatavissa: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Avoin_tiede:kansalaistiede


THL 2020a. Hyvinvointikoordinaattori kunnassa [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2020-07-23.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyvinvointikoordinaattori-kunnassa


THL 2020b. Laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2020-01-23.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/laaja-alainen-sosiaali-ja-terveyskeskus


THL 2020c. Mikä on THL? [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2020-01-23.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/thl/mika-on-thl


THL 2020d. Paljon eri sote-palveluja tarvitsevat tunnistetaan vaihtelevasti – toimivat ja sujuvat tunnistamisen mallit lisäisivät terveyttä ja säästäisivät rahaa [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. [Viitattu 2020-06-20.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/-/paljon-eri-sote-palveluja-tarvitsevat-tunnistetaan-vaihtelevasti-toimivat-ja-sujuvat-tunnistamisen-mallit-lisaisivat-terveytta-ja-saastaisivat-rahaa


THL 2020e. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2020-01-23.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus


THL s.a. Kaste-ohjelma [verkkojulkaisu]. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 2020-07-29.] Saatavissa: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveys-ja-paihdesuunnitelma/yhteistyoohjelmat1/kaste-ohjelma1


TENK 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 [verkkodokumentti]. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. [Viitattu 2020-05-17.] Saatavissa: https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


TUOMI, Jouni ja SARAJÄRVI, Anneli 2018. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Uudistettu laitos. Helsinki: Tammi.


VALTIONEUVOSTO 2019. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. OSALLISTAVA JA OSAAVA SUOMI – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta [verkkojulkaisu]. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31. [Viitattu 2020-06-08.] Saatavissa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y


VALTIONEUVOSTO s.a. Pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelma 15.4.1999 [verkkojulkaisu]. Valtioneuvosto. [Viitattu 2020-06-06.] Saatavissa: https://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelmat/-/asset_publisher/67-paaministeri-paavo-lipposen-ii-hallituksen-ohjelma 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Palveluohjauksen kehittäminen jatkuu!

Palveluohjauksen nykytila

Tulevaisuuden kehittämisideat